Γλωσσάρι

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


A
ActiveX   Σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπει σε στοιχεία λογισμικού να αλληλεπιδρούν μέσα σε περιβάλλον δικτύου, άσχετα από την γλώσσα με την οποία δημιουργήθηκαν.
ADSL ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Είναι μια τεχνολογία για τη μετάδοση ψηφιακών πληροφοριών σε πολύ υψηλές ταχύτητες, μέσα από τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές. Το ADSL παρέχει συνδέσεις που είναι πάντα "ανοικτές" - δεν χρειάζεται, δηλαδή, η πραγματοποίηση κλήσης για σύνδεση. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που μπορούν να επιτευχθούν, κυμαίνονται από τα 512Kbps έως τα 10Mbps.
Algorithm Μία διαδοχή βημάτων που χρησιμοποιείται στην επίλυση ενός προβλήματος ή στην εκτέλεση μιας εργασίας.
Anonymous FTP Η δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένο σύστημα υπολογιστή, από κάποιον που δεν έχει εκεί λογαριασμό, μέσω του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Αρχείων του Διαδικτύου. Με το ανώνυμο FTP, οι χρήστες έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης και συνήθως έχουν το δικαίωμα μόνο να αντιγράφουν αρχεία προς και από ένα δημόσιο κατάλογο του απομακρυσμένου συστήματος.
Antivirus programm Πρόγραμμα το οποίο σαρώνει την μνήμη του υπολογιστή και τα μέσα μαζικής αποθήκευσης για να εντοπίσει, να απομονώσει και να εξαλείψει τους ιούς, ενώ εξετάζει επίσης τα εισερχόμενα αρχεία για ιούς τη στιγμή που τα παραλαμβάνει ο υπολογιστής.
Applet Μια μικρή εφαρμογή-πρόγραμμα, όπως, για παράδειγμα, τα προγράμματα σχεδιασμού των Windows. Γράφονται στην Γλώσσα προγραμματισμούJava και εκτελούνται στο φυλλομετρητή. Χρησιμοποιούνται για την προσθήκη δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης σε ιστοσελίδες.
ARPANET Μεγάλο δίκτυο ευρείας περιοχής που δημιουργήθηκε την δεκαετία του 1960 από την Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Έργων του Υπουργείου Άμυνας των Η.Π.Α.
Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη) Κλάδος της πληροφορικής που επιδιώκει να μπορέσουν οι υπολογιστές να προσομοιώσουν διάφορες πτυχές της ανθρώπινης νοημοσύνης.
ASCII (American Standard Code for Infor)   (American Standard Code for Infor) Η πιο συνηθισμένη μορφή απλών αρχείων κειμένου, όπου κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύεται από ένα δυαδικό αριθμό 7-bit (δηλαδή μια σειρά 7 χαρακτήρων που μπορούν να είναι 0 ή 1). Στο πρότυπο αυτό καθορίζονται συνολικά 128 χαρακτήρες.

B
Backup (Εφεδρικό αντίγραφο, αντίγραφο ασφαλείας.) Ακριβές αντίγραφο προγράμματος, δίσκου, ή δεδομένων, που δημιουργείται είτε για λόγους αρχειοθέτησης είτε για την αποτροπή της απώλειας πολύτιμων αρχείων σε περίπτωση φθοράς καταστροφής του ενεργού αντιγράφου. Ορισμένες εφαρμογές δημιουργούν αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων, διατηρώντας στο δίσκο τόσο των τρέχουσα όσο και την προηγούμενη εκδοχή του αρχείου. Ονομάζεται επίσης: backup copy, backup file
Bad sector Κάθε δίσκος διαιρείται σε sectors - τομείς (η μικρότερη δυνατή μονάδα), clusters (συστοιχίες) και tracks (ίχνη). Αν ένας τομέας είναι κατεστραμμένος, δεν μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα αξιόπιστα. Αν αποθηκεύσετε ένα αρχείο και μέρος του αρχείου αποθηκευτεί σε έναν καταστραμμένο τομέα, δεν θα είναι εφικτό το άνοιγμα του αρχείου αυτού.
Backbone Ο δίαυλος επικοινωνιών από όπου περνάει το μεγάλο ποσοστό της κίνησης ενός δικτύου. Χρησιμοποιείται και για την σύνδεση δικτύων που βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους (π.χ. το Internet).
Bandwidth (εύρος ζώνης) Η ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο. Σε ψηφιακές συσκευές το bandwidth μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps) ή bytes ανά δευτερόλεπτο. Σε αναλογικές συσκευές το bandwidth μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hertz - Hz). Το bandwidth είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συσκευές εισόδου εξόδου (Ι/Ο). Για παράδειγμα, ένας ταχύτατος σκληρός δίσκος μπορεί να εμποδίζεται στη λειτουργία του από ένα bus με μικρό bandwidth. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο συνεχώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέα buses για τους υπολογιστές, όπως το AGP και το USB.
Banner Τμήμα ιστοσελίδας με μια διαφήμιση που συνήθως έχει ύψος μια ίντσα ή λιγότερο και καταλαμβάνει όλο το πλάτος της ιστοσελίδας.
BASIC (Beginner´s All-Purpose Symbolic Instruction Code). Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που συμπεριλαμβανόταν παλιά στο πακέτο του MS-DOS. Η BASIC θεωρείται από πολλούς ευκολότερη από όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού και είναι εύκολη στην εκμάθησή της.
Beta  Νέο προϊόν λογισμικού ή υλικού, ή προϊον που υφίσταται ενημέρωση, το οποίο είναι έτοιμο να παραδοθεί σε χρήστες για δοκιμή. Συνήθως τα προϊόντα beta έχουν όλες, ή έστω τις περισσότερες, δυνατότητες και λειτουργίες που πρόκειται να έχει το ολοκληρωμένο προϊόν.
BIOS (Basic Input/ Output System) Ένα σύνολο εντολών ενσωματωμένων μέσα στον υπολογιστή  που ελέγχει το πώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα ρέουν προς και από τον υπολογιστή.
Bit   (Binary Digit.Δυαδικό ψηφίο ( 0 ή 1 ). Χρησιμοποιείται για την έκφραση μιας από δυο δυνατές καταστάσεις ή τιμές. Στο δυαδικό 0 δεν υπάρχει ροή ή τάση από ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ στο 1 υπάρχει.
Bluetooth   Πρότυπο ασύρματης διασύνδεσης που χρησιμοποιεί κι αυτό την μπάντα των μικροκυμάτων στη συχνότητα των 2,4GHz, αλλά προσανατολίζεται στην επικοινωνία μεταξύ μικρών φορητών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs και τα notebooks, με εμβέλεια 10 μέτρα.
Boot Sector (Τομέας Εκκίνησης) Σε έναν υπολογιστή ο όρος Boot αναφέρεται στη διαδικασία εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος και μεταφοράς του στην κύρια μνήμη. Το boot sector είναι η περιοχή στην επιφάνεια ενός δίσκου, όπου είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος που θα χρειαστούν κατά την εκκίνηση.
bridge   (Γέφυρα) Συσκευή δικτύου που συνδέει δύο Τοπικά Δίκτυα και επιτρέπει την μετάδοση μηνυμάτων από το ένα στο άλλο.
broadband   (Ευροζωνικός, ευρείας ζώνης) Επίθετο που αναφέρεται ή χαρακτηρίζει συστήματα επικοινωνιών στα οποία το μέσο μετάδοσης (π.χ., ένα καλώδιο οπτικών ινών) μεταφέρει πολλά μηνύματα ταυτόχρονα. Κάθε μήνυμα διαμορφώνεται στη δική του συχνότητα φέροντος σήματος μέσω μόντεμ. Οι επικοινωνίες ευρείας ζώνης συναντώνται στα δίκτυα ευρείας περιοχής.
Browser (Φυλλομετρητής)   Συντομία του Web browser. Ένα πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την απεικόνιση σελίδων του Web. Δύο από τους δημοφιλέστερους browsers είναι ο Netscape Navigator και ο Microsoft Internet Explorer. Και οι δύο είναι "graphical browsers", δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν, εκτός από κείμενο, και γραφικά. Οι πρώτοι browsers δεν είχαν τη δυνατότητα απεικόνισης γραφικών, αφού και η δομή του Internet ήταν διαφορετική και δεν υπήρχε ο multimedia χαρακτήρας που έχει λάβει. Σήμερα, η εικόνα, ο ήχος και το video είναι συνήθη και πολλές φορές αναπόσπαστα μέρη των sites
Buffer   Τμήμα της μνήμης του υπολογιστή που χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής τοποθέτησης δεδομένων που μεταφέρονται από ένα μέρος (ή μια συσκευή) σε ένα άλλο.
Byte  Ο όρος αφορά τον συνδυασμό δυαδικών ψηφίων που αποτελεί ενιαία και αυτοτελή μονάδα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να έχει την τιμή χαρακτήρα μέσα στις υπολογιστικές διατάξεις. Μια ψηφιολέξη αποτελείται από 8 bits και μπορεί να εκφράζει είτε ένα χαρακτήρα, είτε δυο ψηφία

C
C   Γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε με αρχικό στόχο την υλοποίηση του λειτουργικού συστήματος UNIX, αλλά χρησιμοποιείται πλέον σε ευρύτερη κλίμακα από τους προγραμματιστές. Η γλώσσα C συνδυάζει την δομή μιας γλώσσας υψηλού επιπέδου με την ικανότητα πρόσβασης στο υλικό της μηχανής.
Cache   Πρόκειται για τη μνήμη που παρεμβάλλεται μεταξύ κύριας μνήμης και επεξεργαστή, με σκοπό την ταχύτερη τροφοδοσία του τελευταίου με δεδομένα και την ταχύτερη ανάκληση εντολών και λειτουργιών από προηγούμενες επεξεργασίες. Η cache είναι μνήμη υψηλής ποιότητας και ταχύτητας, άρα και κόστους. Όσο περισσότερη διαθέτει ένα σύστημα, τόσο ανεβαίνει κατακόρυφα η απόδοσή του.
Chat   Συνδιάλεξη σε πραγματικό χρόνο μέσω υπολογιστή. Όταν κάποιος πληκτρολογήσει μια γραμμή κειμένου και μετά πατήσει το πλήκτρο Enter, οι λέξεις που εμφανίζονται στις οθόνες όλων των άλλων που συμμετέχουν επίσης, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν ανάλογα. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας υποστηρίζουν συνομιλία στο Διαδικτυο.
Chat room (δωμάτιο συζητήσεων)  Ο ανεπίσημος όρος για το κανάλι επικοινωνίας δεδομένων που συνδέει υπολογιστές επιτρέποντας σε χρήστες να συνομιλούν στέλνοντας μηνύματα κειμένου σε πραγματικό χρόνο.
Client/Server network Τοπικό δίκτυο δομημένο με βάση το διαχωρισμό των κόμβων σε μηχανήματα πελάτες (χρήστες) και υπολογιστές-διακομιστές, οι οποίοι κάνουν μέρος της επεξεργασίας (που λέγεται παρασκηνιακή επεξεργασία) για τα μηχανήματα πελάτες, για παράδειγμα την ταξινόμηση των εγγραφών μιας βάσης δεδομένων ώστε να παραδοθούν μόνο οι εγγραφές που ζήτησε ο πελάτης.
Codec Σύντμηση των λέξεων compressor/decompressor. Είναι ένας μαθηματικός αλγόριθμος που δηλώνει τον τύπο της συμπίεσης που χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή video. Γνωστοί codecs είναι οι MPEG, M-JPEG και Indeo.
Cookies Μερικές πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν Web server σε κάποιον Web browser Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται με τη μορφή ενός text file. Κάθε φορά που ο browser ζητήσει μια ιστοσελίδα από τον Web server, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω σε αυτόν.
Crack (σπάζω) Αποκτώ μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης αποκρυπτογραφώ κρυπτογραφημένες πληροφορίες.
Cryptography (κρυπτογραφία) Η κωδικοποίηση πληροφοριών με τρόπο ώστε να μην είναι κατανοητές από κανέναν άλλο εκτός από τα άτομα που διαθέτουν το κλειδί του κώδικα.
Cyberspace (κυβερνοχώρος)  Το σύνολο των ηλεκτρονικών κόσμων, όπως το διαδύκτιο, όπου οι άνθρωποι έρχονται σε αλληλεπίδραση μέσω συνδεδεμένων υπολογιστών. Καθοριστικό χαρακτηριστικό του κυβερνοχώρου είναι ότι η επικοινωνία είναι ανεξάρτητη απο την υλική υπόσταση.
D
debug   (αποσφαλματώνω). Ψάχνω, εντοπίζω, και διορθώνω τα λογικά ή συντακτικά λάθη ενός προγράμματος ή τις δυσλειτουργίες ενός στοιχείου του υλικού. Σε σχέση με το υλικό, χρησιμοποιείται συχνότερα ο όρος troubleshooting (αντιμετώπιση προβλημάτων), ιδίως όταν το πρόβλημα είναι σημαντικό.
decompiler (απομεταγλωτιστής). Πρόγραμμα που επιχειρεί να παράγει πηγαίο κώδικα γλώσσας υψηλού επιπέδου, έχοντας ως αφετηρία κώδικα γλώσσας assembly ή κώδικα μηχανής. Το εγχείρημα αυτό συνήθως είναι δύσκολο, επειδή ο κώδικας γλώσσας assembly δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε πηγαίο κώδικα υψηλού επιπέδου.
defragmentation (αποκατάτμιση, ανασυγκρότηση, αποκατακερματισμός). Η διαδικασία της επανεγγραφής τμημάτων κάθε αρχείου σε συνεχόμενα τμήματα του σκληρού δίσκου, προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα πρόσβασης και ανάκτησης. Όταν ένα αρχείο τροποποιείται, ο υπολογιστής συνήθως αποθηκεύει τα τροποποιούμενα τμήματά του στο μεγαλύτερο διατιθέμενο χώρο του δίσκου, δηλ. συχνά σε διαφορετικό τομέα από τα άλλα τμήματα του αρχείου. Έτσι, τα αρχεία κατακερματίζονται και, όταν γίνεται πρόσβαση σε αυτά, ο υπολογιστής πρέπει να αναζητήσει τα τμήματά τους σε ολόκληρο το σκληρό δίσκο, κάτι που επιβραδύνει το χρόνο απόκρισης.
Dial-up Επίθετο που αναφέρεται σε ή χαρακτηρίζει μια σύνδεση η οποία χρησιμοποιεί το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
Digital Signature (Ψηφιακή Υπογραφή) Μηχανισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο Internet και βασίζεται σε δύο κλειδιά, ένα κοινόχρηστο και ένα ιδιωτικό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων πριν τη μετάδοση και αποκρυπτογράφησή τους κατά τη λήψη.
DNS Ακρωνύμιο του Domain Name System του ιεραρχικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την ονομασία τοποθεσιών στο Internet.
Driver (οδηγός) Ένα πρόγραμμα που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε μια συσκευή και ένα πρόγραμμα ή το λειτουργικό, επιτρέποντας στα δεύτερα την επικοινωνία και το χειρισμό της πρώτης.
E
Encryption Η κωδικοποίηση πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακατανόητες σε οποιονδήποτε εκτός αυτούς που έχουν το κλειδί, δηλαδή των κώδικα που απαιτείται για να γίνουν πάλι κατανοητές.
Ethernet Ένα πολύ διαδεδομένο δίκτυο που αποτέλεσε τη βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3. για τα δίκτυα διαύλου. Είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες 10, 100 και 1000 Mbps.
Extranet Επέκταση του ενδοδικτύου μιας επιχείρησης στην οποία χρησιμοποιείται η τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές της επιχείρησης.
F
FAT file system Το σύστημα που χρησιμοποιείται απ το MS-DOS για την οργάνωση και την διαχείριση αρχείων. Ο FAT είναι μια δομή δεδομένων στην οποία δημιουργεί το MS-DOS στο δίσκο όταν ο δίσκος διαμορφώνεται. Όταν το MS-DOS αποθηκεύει ένα αρχείο σε ένα φορμαρισμένο δίσκο, το λειτουργικό σύστημα τοποθετεί πληροφορίες για το αποθηκευμένο αρχείο στον πίνακα FAT, ώστε να μπορεί αργότερα να ανακτήσει το αρχείο όταν του ζητηθεί.
File recovery   Η διαδικασία της ανασυγκρότησης χαμένων ή μη αναγνωρίσιμων αρχείων στο δίσκο. Η αποκατάσταση αρχείων γίνεται με την χρήση βοηθητικών προγραμμάτων που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τις πληροφορίες του δίσκου σχετικά με τις θέσεις αποθήκευσης των διαγραμμένων αρχείων.
File Server   Ένας υπολογιστής, που του έχουν ανατεθεί καθήκοντα κεντρικής αποθήκευσης αρχείων. Σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, δεν είναι ένα τυπικό μηχάνημα, αλλά συνήθως διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά απομακρυσμένης διαχείρισης.
File sharing Η χρήση αρχείων υπολογιστή σε δίκτυα, όπου τα αρχεία είναι αποθηκευμένα σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή ένα διακομιστή και περισσότεροι από ένας χρήστες τα ανακτούν, τα εξετάζουν και τα τροποποιούν.
Firewall Το firewall είναι ένα λογισμικό ή μια συσκευή που προστατεύει τους πόρους του δικτύου από τους χρήστες άλλων δικτύων.
Format H διαδικασία μορφοποίησης ενός αποθηκευτικού μέσου (δισκέτα, σκληρός δίσκος, μαγνητική ταινία) από το λειτουργικό σύστημα, έτσι ώστε το μέσο αυτό να είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα προς εγγραφή.
Freeware Μια κατηγορία προγραμμάτων, τα οποία διατίθενται δωρεάν από τους δημιουργούς τους. Πολλές φορές, τέτοιου είδους προγράμματα έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα αντίστοιχα εμπορικά που αγοράζουμε.
FTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) Tα αρχικά σημαίνουν File Transfer Protocol. Πρόκειται για το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων μέσα από το Internet.
G
Gateway (πύλη)   Συνδυασμός υλικού και λογισμικού, που συνδέει δύο διαφορετικούς τύπους δικτύων. Για παράδειγμα, οι πύλες μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιτρέπουν στους χρήστες που δουλεύουν σε συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας διαφορετικής αρχιτεκτονικής, να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους.
H
Hardware   Τα υλικά μέρη ενός συστήματος υπολογιστή, μεταξύ των οποίων και οι τυχόν περιφερειακές συσκευές.
hexdecimal (δεκαεξαδικός) Αυτός που χρησιμοποιεί το 16 ως βάση του αριθμητικού συστήματος αντί του 10. Το δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιεί τα ψηφία από το 0 έως το 9 και τα λατινικά γράμματα από το Α έως και το F (κεφαλαία ή πεζά) για να αναπαραστήσει τους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος από το 10 έως και το 15. Ένα δεκαεξαδικό ψηφίο είναι ισοδύναμο με 4 δυαδικά, ενώ ένα byte μπορεί να εκφραστεί με 2 δεκαεξαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, το δυαδικό 0101 0011 αντιστοιχεί στο δεκαεξαδικό 53. Για να αποφευχθεί η σύγχυση με τους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος, οι δεκαεξαδικοί αριθμοί στα προγράμματα ή στην τεκμηρίωση συνήθως ακολουθούνται από ένα Η ή προτάσσεται κάποιο από τα σύμβολα &, $ ή 0x.
Host   Λέγοντας host εννοούμε έναν υπολογιστή, στον οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση από ένα χρήστη από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Συνήθως αυτό γίνεται με τη βοήθεια κάποιου modem μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Ο υπολογιστής, στον οποίο υπάρχουν τα δεδομένα, ονομάζεται host, ενώ ο υπολογιστής, τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης για να συνδεθεί, ονομάζεται terminal.
HTML   (HyperText Markup Language) Γλώσσα προσδιορισμού ιδιοτήτων υπερκειμένου με εφαρμογή στα κείμενα που αναρτώνται σε Web sites. Καθορίζει το είδος γραμματοσειράς, θέση, μέγεθος, διάφορα εφέ, animation κ.ά. των απεικονιζόμενων χαρακτήρων και γραφικών.
HTTP   (HyperText Transfer Protocol) Είναι το πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογών, το οποίο χρησιμοποιείται από το World Wide Web. To HTTP καθορίζει μια σειρά από παραμέτρους επικοινωνίας και μετάδοσης. Μεταξύ αυτών, καθορίζει τον τρόπο μορφοποίησης και μετάδοσης των μηνυμάτων (e-mail), καθώς και τις ενέργειες που θα κάνουν οι Web servers και οι browsers σε μια σειρά εντολών που θα λάβουν. Στο HTTP κάθε εντολή εκτελείται ξεχωριστά, χωρίς να λαμβάνονται υπ´ όψιν οι εντολές που προηγήθηκαν. Βασικό του πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που έχει για τη μεταφορά πολλαπλών αρχείων μέσω της ίδιας σύνδεσης.
HUB (ομφαλός) Υλική συσκευή στην οποία συνδέονται οι κόμβοι στα αστεροειδή δίκτυα.
Ηypertext (υπερκείμενο). Κείμενο που διαθέτει συνδέσμους ώστε να αποτελεί ένα πολύπλοκο, μη σειριακό ιστό από συνδέσεις, τον οποίο ο χρήστης μπορεί να διατρέξει μετακινούμενος από το ένα θέμα σε άλλο συναφές.
ICQ Πρόγραμμα λογισμικού που ειδοποιεί τους χρήστες του Διαδικτύου όταν φίλοι τους, συγγενείς, ή άλλοι χρήστες της επιλογής τους βρίσκονται επίσης συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο και τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο.
I
Intranet (ενδοδίκτυο) Ιδιωτικό δίκτυο βασισμένο στις τεχνολογίες του Internet, αλλά περιορισμένο για χρήση μέσα σε ένα οργανισμό, όπως είναι μια εταιρεία.
IP Address   Είναι το μέσο της αναγνώρισης ενός υπολογιστή σε ένα δίκτυο TCP/IP. Τα δίκτυα που κάνουν χρήση του πρωτοκόλλου TCP/IP, κατευθύνουν τα μηνύματα βασιζόμενα στη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή. Η μορφή μιας διεύθυνσης ΙΡ είναι τέσσερις αριθμοί, οι οποίοι διαχωρίζονται με τελείες (000.111.222.333) και μπορεί να έχουν τιμή από 0 έως 255. Σε ένα τοπικό, αυτόνομο δίκτυο μπορεί να αποδοθούν διευθύνσεις ΙΡ σε οποιαδήποτε τυχαία μορφή. Όταν, όμως, συνδέεται ένα ιδιωτικό δίκτυο στο Internet, απαιτείται να γίνεται χρήση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων αριθμών για την αποφυγή διπλοεγγραφών.
IRC Ακρωνύμιο του Internet Relay Chat, μιας υπηρεσίας τους Internet που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο.
ISDN (Ιntegrated Services Digital Network). Διεθνές τηλεπικοινωνιακό πρότυπο για τη μεταφορά φωνής, δεδομένων και video μέσω ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών. Το ISDN απαιτεί ειδικές καλωδιώσεις και υποστηρίζει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 64kbps.
ISP (Internet Service Provider). Μια εταιρεία που παρέχει στους συνδρομητές της πρόσβαση στο Internet (παροχέας). Με κάποιο προκαθορισμένο, συνήθως μηνιαίο αντίτιμο, ο παροχέας παραχωρεί στο χρήστη ένα κωδικό όνομα και ένα συνθηματικό (password) πρόσβασης, μέσω των οποίων ο τελευταίος πιστοποιεί την ταυτότητά του και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές. Η πρόσβαση του χρήστη μπορεί να γίνει είτε με τηλεφωνική κλήση είτε με μόνιμη σύνδεση με τον παροχέα.
J
Java Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τη Sun Microsystems,inc. Η Java είναι παρόμοια με τη C++, αλλά είναι μικρότερη και πιο εύχρηστη από τη C++, επειδή είναι πιο ανθεκτική και διαχειρίζεται τη μνήμη μόνη της. Επίσης, η Java είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι ασφαλής και ανεξάρτητη από σύστημα (δηλ. μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε σύστημα υλικού), αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προγράμματα της Java μεταγλωττίζονται σε κώδικες byte, που δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι ώστε να επιδέχονται εντολές ειδικές για κάποιο συγκεκριμένο σύστημα, ενώ εκτελούνται στον υπολογιστή σε ένα ειδικό περιβάλλον λογισμικού που είναι γνωστό ως εικονική μνήμη. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τη Java γλώσσα χρήσιμη για προγραμματισμό εφαρμογών του Ιστού αφού η πρόσβαση των χρηστών στον Ιστό γίνεται από μεγάλη ποικιλία υπολογιστών. Η Java χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό μικροεφαρμογών για τον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς και για τη δημιουργία κατανεμημένων εφαρμογών δικτύου.
Javascript Η Javascript συνδέεται με την Java αλλά δεν είναι αντικειμενοστραφής γλώσσα και είναι περιορισμένης απόδοσης σε σχέση με την Java επειδή δε μεταγλωττίζεται. Με την Javascript μπορούν να προστεθούν σε ιστοσελίδες βασικές εφαρμογές και λειτουργίες ηλεκτρονικής άμεσης επικοινωνίας, αλλά οι διαθέσιμες διασυνδέσεις προγραμματισμού εφαρμογών είναι λιγότερες και απλούστερες από εκείνες που είναι διαθέσιμες με την Java.
L
LAN (Local Area Network). Tοπικό δίκτυο που εκτείνεται σε εσωτερικό χώρο (γραφείο, όροφος ή κτίριο) χωρίς εξωτερικές καλωδιώσεις, μέσω του οποίου συνδέονται υπολογιστές και περιφερειακά που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Υπάρχουν διάφορα είδη τοπικού δικτύου LAN και διαφοροποιούνται ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, στο οποίο βασίζονται, τα είδη καλωδίωσης, τα λειτουργικά συστήματα των συνδεδεμένων υπολογιστών κ.λπ.
Linux Έκδοση του Unix που διατίθεται ελεύθερα και μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορες πλατφόρμες. Ο πυρήνας του λειτουργικού (kernel) αναπτύχθηκε κυρίως από τον Linus Torvald. Εξαιτίας της σταθερότητας που προσφέρει, του γεγονότος ότι είναι δωρεάν και του ότι μπορεί να τρέξει σε διάφορες πλατφόρμες από -PC μέχρι MAC- έχει γίνει ένα αρκετά δημοφιλές εναλλακτικό λειτουργικό σύστημα.
M
Macro Virus Ιός γραμμένος σε γλώσσα μακροεντολών και συνδεδεμένος με μια εφαρμογή. Βρίσκεται μέσα σε ένα αρχείο εγγράφου, χρησιμοποιείται με την εφαρμογή και εκτελείται όταν ανοίξει το έγγραφο.
MP3 Το MP3 είναι ένας τύπος συμπιεσμένων αρχείων, στα οποία αποθηκεύονται μουσικές πληροφορίες. Η ονομασία του προήλθε από τον ενιαίο τρόπο ονομασίας των συμπιεσμένων αρχείων multimedia, τα οποία είναι γνωστά και ως MPEG. Αναλόγως με τον τύπο του συμπιεσμένου αρχείου -δηλαδή αν είναι εικόνα ή ήχος- και με τη μέθοδο συμπίεσης που χρησιμοποιείται, δίδεται η ανάλογη ονομασία, η οποία αντιστοιχεί στην προέκταση του αρχείου. Τα MP3 είναι αρχεία MPEG-Layer 3, προδιαγραφή που αντιστοιχεί σε συμπίεση ήχου.
Multitasking   Η ιδιότητα ενός λειτουργικού να εκτελεί ταυτόχρονα περισσότερες από μία εργασίες Στην πραγματικότητα, δεν γίνεται ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών αλλά ταχύτατη εναλλαγή μεταξύ τους.
N
NTFS (Ακρώνυμο του NT file system - σύστημα αρχείων ΝΤ). Προηγμένο σύστημα αρχείων, σχεδιασμένο για χρήση ειδικά με το λειτουργικό σύστημα Windows NT. Υποστηρίζει μεγάλα ονόματα αρχείων, πλήρως ασφαλή έλεγχο πρόσβασης, αποκατάσταση συστήματος αρχείων, εξαιρετικά μεγάλα μέσα αποθήκευσης, και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά.
O
Overflow Γενικά η κατάσταση που δημιουργείται όταν τα δεδομένα που προκύπτουν από την είσοδο ή την επεξεργασία απαιτούν περισσότερα δυαδικά ψηφία από όσα έχει προβλεφθεί από το υλικό ή το λογισμικό για την αποθήκευση τους.
P
Packet Η μονάδα δεδομένων που δρομολογείται μεταξύ ενός αποστολέα και ενός αποδέκτη συστήματος στο Internet ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου μεταφοράς πακέτων. Κάθε αρχείο που αποστέλλεται μέσω του δικτύου τεμαχίζεται σε πακέτα, ώστε να είναι ταχύτερη και πιο ευέλικτη η μεταφορά του. Καθένα από τα πακέτα διατηρεί πληροφορίες διεύθυνσης IP για την πηγή και τον αποδέκτη.
Peer-to-Peer Μοντέλο δικτύωσης υπολογιστικών συστημάτων, όπου κάθε μέλος του δικτύου είναι ισότιμο με τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά της δικτύωσης Peer-to-Peer από τη δικτύωση Client-Server. Στην τελευταία, ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκαλείται Server, έχει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και πόρους. Ο Server αναλαμβάνει να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι συνήθως έχουν μέτρια ισχύ και αποκαλούνται Clients.
PHP Γλώσσα δημιουργίας δυναμικών σελίδων Web.
Plug And Play   Η ικανότητα ενός συστήματος υπολογιστή, να εγκαθιστά και να ρυθμίζει αυτόματα μια συσκευή που προστίθεται στο σύστημα.
Port (θύρα) Δίαυλος ή σημείο επαφής μέσω του οποίου διακινούνται πληροφορίες μεταξύ ενός υπολογιστή και κάποιας συνδεμένης συσκευής εισόδου – εξόδου.
Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) Υπολογιστής, μέσω του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση μιας ομάδας χρηστών στο Internet, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού λογαριασμού (account) για τον καθένα.
R
RAID   Μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων στην οποία τα δεδομένα κατανέμονται σε μια ομάδα μονάδων σκληρού δίσκου οι οποίες λειτουργούν σαν μια ενιαία μονάδα αποθήκευσης.
RAM - Random Access Memory   Μνήμη ημιαγωγών στην οποία η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή άλλες συσκευές του υλικού μέρους μπορούν εκτελέσουν ανάγνωση και εγγραφή. Η πρόσβαση στις μονάδες αποθήκευσης μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε σειρά. Τα δεδομένα της μνήμης RAM χάνονται όταν κλείσει ο υπολογιστής.
RAM Cache Κρυφή μνήμη που χρησιμοποιείτε από το σύστημα για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων από την RAM.Η μνήμη RAM Cache (κρυφή μνήμη) είναι ταχύτερη από την μνήμη RAM.
Router Ενδιάμεση συσκευή σε δίκτυο επικοινωνιών η οποία διεκπεραιώνει την παράδοση μηνυμάτων. Ο δρομολογητής δέχεται τα μεταδιδόμενα μηνύματα και τα προωθεί στον εκάστοτε σωστό προορισμό.
S
Safe Mode Ένας τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή στον οποίο τα βασικά αρχεία εκκίνησης παρακάμπτονται και φορτώνονται μόνο οι πιο βασικοί οδηγοί. Η κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας επιτρέπει στο χρήστη να διορθώσει ορισμένα προβλήματα του συστήματος.
Script (Σενάριο). Είναι ένα σύνολο εντολών που μπορούν να εκτελεστούν χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Μια γλώσσα script" (script language) είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία μπορούν να γραφτούν scripts.
Sector (Τομέας). Ο όρος αφορά, κυρίως, τους μαγνητικούς δίσκους. Κάθε επιφάνεια δίσκου έχει ομόκεντρους κύκλους ή αυλάκια, όπου γράφονται τα στοιχεία (δεδομένα) με τη μορφή μαγνητικών στιγμάτων. Κάθε αυλάκι είναι χωρισμένο σε τομείς -sectors-, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του διεύθυνση.
Server (Διακομιστής) Αποτελεί το κεντρικό, υψηλής δυναμικότητας σύστημα ενός τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου, το οποίο προσφέρει είτε υπηρεσίες είτε τους πόρους του στους χρήστες του δικτύου.
Source code (πηγαίος κώδικας). Προτάσεις προγράμματος αναγνώσιμες από ανθρώπους, γραμμένες από προγραμματιστή ή υπεύθυνο ανάπτυξης λογισμικού σε γλώσσα υψηλού επιπέδου ή σε συμβολική γλώσσα. Ο πηγαίος κώδικας δεν είναι απευθείας αναγνώσιμος από τον υπολογιστή. Για να μπορέσει να εκτελεστεί από υπολογιστή, πρέπει προηγουμένως να μεταγλωττιστεί σε αντικειμενικό κώδικα.
Spoofing (εξαπάτηση) Ένας τρόπος μεταμφίεσης, όπου μια μετάδοση σε ένα δίκτυο εμφανίζεται να προέρχεται από έναν εξουσιοδοτημένο υπολογιστή.
Subnet (υποδίκτυο) Ένα δίκτυο που αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου
T
TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol). Μια ομάδα πρωτοκόλλων που έχει σχεδιαστεί για να κάνει εφικτή την επικοινωνία μέσω διασυνδεμένων και πολλές φορές ανόμοιων δικτύων. Το TCP/IP υποστηρίζεται από όλα σχεδόν τα δίκτυα. Βρίσκεται στην καρδιά των επικοινωνιών τουInternet.
Telnet Πρωτόκολλο της σουίτας TCP/IP που επιτρέπει σε άτομα να συνδέονται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή και να τον χρησιμοποιούν σαν να χρησιμοποιούσαν τερματικό απευθείας συνδεδεμένο με το μηχάνημα.
U
UNIX Λειτουργικό Σύστημα πολυδιεργασίας και πολλών χρηστών, το οποίο επειδή είναι γραμμένο σε γλώσσα C, είναι περισσότερο φορητό από πολλά άλλα λειτουργικά συστήματα. Σε ορισμένες παραλλαγές του unix διατίθενται δωρεάν και ο πηγαίος κώδικας κάτι που έχει αναγάγει το unix σε καθοριστικό παράγοντα κινήματος του ανοικτού πηγαίου κώδικα.
Update Νέα κυκλοφορία ενός υπάρχοντος προϊόντος λογισμικού. Η ενημέρωση λογισμικού συνήθως προσθέτει νέες δυνατότητες σε ένα πρόγραμμα ή διορθώνει σφάλματα που διαπιστώθηκαν μετά την προηγούμενη κυκλοφορία του.
Upgrade   Η νέα βελτιωμένη έκδοση ενός προϊόντος.
Upload   Η μεταφορά του αντιγράφου ενός αρχείου από ένα τοπικό υπολογιστή σε ένα απομακρυσμένο.
URL (Uniform Resource Locator) Μια διεύθυνση πόρου στο Διαδίκτυο. Τα URL χρησιμοποιούνται από τους φυλλομετρητές του Ιστού για τον εντοπισμό πόρων στο Διαδίκτυο.
User Interface (Διεπαφή χρήστη) Το τμήμα ενός προγράμματος με το οποίο αλληλεπιδρά ένας χρήστης.
V
Virus (Ιός) Μικρό πρόγραμμα που μπορεί να εξαπλώνεται από ένα υπολογιστικό σύστημα σε ένα άλλο. Οι ιοί μπορούν να γραφτούν σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού ακόμα και σε γλώσσα μηχανής και συνήθως προκαλούν ανεπιθύμητες συνέπειες στα συστήματα που εγκαθίστανται.
Visual Basic Εμπορική ονομασία, που αποτελεί ιδιοκτησία της Microsoft Corporation, μιας υψηλού επιπέδου παραλλαγής της γλώσσας προγραμματισμού Basic κατάλληλης για οπτικό προγραμματισμό. Η Visual Basic σχεδιάστηκε για τη δημιουργία εφαρμογών Windows.
W
Wireless communication (ασύρματη επικοινωνία). Επικοινωνία μεταξύ ενός υπολογιστή και άλλου υπολογιστή ή άλλης συσκευής χωρίς σύρματα. Η μορφή ασύρματης επικοινωνίας που παρέχεται ως τμήμα του λειτουργικού συστήματος Windows χρησιμοποιεί το υπέρυθρο φως για τη μετάδοση αρχείων. Μια άλλη μορφή ασύρματης επικοινωνίας είναι οι ραδιοσυχνότητες, που χρησιμοποιούνται από τα κινητά και τα ασύρματα τηλέφωνα.


Πρόληψη και όχι απαγόρευση για τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Συνέδριο σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης από την ΕΛ.ΑΣ Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην απαγόρευση. Αυτό τονίστηκε κατά το 4 ο  Συνέδ...